Mục đích của đời sống không phải để ‘như ý mình’

Chính yếu của cuộc sống là để mình học ra ý nghĩa của cuộc sống từng giây từng phút. Mà ý nghĩa đó là gì: Sự thật đúng với bản chất của nó chứ không phải như mình tưởng là. Tất cả những phiền não khổ đau đều do mình tưởng là’, cho là chứ không phải như nó là.”

Tất cả bài học của cuộc đời này đều vi diệu. Bài học nào cũng chỉ cho mình thấy ra một sự thật. Thấy sự thật là mục đích của sự sống. Mục đích của đời sống không phải để "như ý mình" mà để "thấy ra sự thật". Nếu mình cứ tiếp tục muốn như ý mình thì mình sẽ đau khổ mãi.

Tất cả sự kiện đến với mình trong cuộc đời, nếu mình đều coi nó là cơ hội để học ra sự thật thì không có điều gì có hại, mà đều có lợi. Tất cả những điều đó đến với mình đều đang bổ ích cho nhận thức của mình. Hay là giúp điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình.

Chính yếu của cuộc sống là để mình học ra ý nghĩa của cuộc sống từng giây từng phút. Mà ý nghĩa đó là gì: Sự thật như nó là chứ không phải như mình tưởng là. Tất cả những phiền não khổ đau đều do mình tưởng là, cho là chứ không phải như nó là.”

Bởi vậy chúng ta nên giải quyết thái độ sống hơn là giải quyết hoàn cảnh sống. Thái độ mới là nhân chính, hoàn cảnh là duyên phụ thôi. Và chủ yếu không phải tìm cách giải quyết vấn đề cho ổn thỏa, vì giải quyết cách nào không quan trọng, mà có biết học ra từ đó bài học ý nghĩa đích thực về chính mình và cuộc sống hay không.

Có giác ngộ mới có giải thoát, nếu chưa giác ngộ mà cố gắng giải thoát thì chỉ bỏ đau khổ này để chuốc lấy đau khổ khác mà thôi. Sự giác ngộ giải thoát chỉ có trong thái độ, trong tâm hồn mỗi chúng ta. Hiểu chính mình thật rõ thì ta mới thấy ra những phẩm chất đích thực của bản thân và cuộc sống.


(HT Viên Minh)